Grupo Honda EU 20

Grupo Electrógeno naftero

HONDA EU20